Zhang Ke

Ying Zao Hutong Metabolism+

YING-ZAO 营造: HUTONG METABOLISM+

Zhang Ke, Beijing

AEDES Architecture Forum Berlin

Exhibition: 29 May – 8 July 2021