Catalogue Studio Zhu Pei

Studio Zhu Pei

Studio Zhu Pei, Beijing

POETIC IMAGINATIONS Interweaving Architecture With Traditional Values

Catalogue

Projects:
Jingdezhen Imperial Kiln Museum, Jingdezhen, Jiangxi, CN, 2020
Majiayao Ruins Museum and Observatory, Lintao, Gansu, CN, 2018–
Zijing International Conference Camp, Jingdezhen, Jiangxi, CN, 2022
OCT Art Centre, Zibo, Shandong, CN, 2020
Yangliping Performing Arts Centre, Dali, Yunnan, CN, 2020
Shou County Art Centre, Shou County, Anhui, CN, 2019